English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19156580 W tym roku: 327309 W tym miesiącu: 108078 Dzisiaj: 5313 W ciągu godziny: 122 Gości online: 38

PRAKTYKI STUDENCKIE - Studia stacjonarne I stopnia, Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Strona główna » Informacje dla Studentów » Informacje i ogłoszenia » PRAKTYKI STUDENCKIE Studia stacjonarne I stopnia| Kierunek: Finanse i Rachunkowość

PRAKTYKI STUDENCKIE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Studia stacjonarne I stopnia  

Kierunek: Finanse i Rachunkowość

Studenci II roku studiów mają obowiązek odbycia 4-tygodniowej praktyki zawodowej. Praktyki studenckie zawodowe stanowią integralną część programu studiów i są obowiązkowe.

Student odbywa Praktyki w wybranym przez siebie Zakładzie Pracy, jeśli wykonywana w ramach praktyki praca będzie zgodna z programem praktyk. Wybrany Zakład wskazany zostaje w druku deklaracji odbywania praktyk przez podanie nazwy i siedziby Zakładu Pracy, potwierdzenia zgody przez Zakład Pracy i terminu odbywania praktyki. Zaliczenie praktyk w danym semestrze w obowiązkowym wymiarze jest warunkiem uzyskania zaliczenia danego roku studiów, a w przyszłości uzyskania dyplomu ukończenia Uczelni.

W celu uzyskania zaliczenia student powinien, niezwłocznie po odbyciu Praktyk, złożyć do opiekuna praktyk studenckich (na kierunku Finanse i Rachunkowość są to: dr inż. Iwona Gorzeń-Mitka oraz dr inż. Anna Rybak) sprawozdanie z praktyk studenckich.

Z obowiązku odbycia Praktyk może być zwolniony wyłącznie student, który wykonuje pracę zawodową, zgodną ze specjalnością kształcenia. Wykonywanie pracy zawodowej oznacza: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenie działalności gospodarczej, uczestniczenie w stażach.
Wykonywanie pracy zawodowej musi mieć miejsce w trakcie trwania roku akademickiego w którym Student jest zobowiązany do odbycia Praktyk.

Decyzję o zwolnieniu z obowiązku odbycia Praktyk podejmuje Dziekan na pisemny wniosek Studenta (wcześniej na podaniu należy uzyskać opinię opiekuna praktyk), uzupełniony o dokumentację zaświadczającą o wykonywaniu pracy zawodowej (potwierdzającą staż pracy, zajmowane stanowisko, zakres obowiązków).

Podczas odbywania praktyk student musi być ubezpieczony.

Wypełniony druk deklaracji odbywania praktyk należy przekazać staroście grupy

do dnia 15.03.2016 r.

 

 

 

 

 

 

Załączniki